ρ    

        Αρχάγγελος   Ραφαήλ και  Τωβίτ  (Δια  χειρός Ευσταθίου  Κ. Γιαννή, Πάσχα 2017)